ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΣΤΟ «ΕΡΓΑΝΗ» ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΣΤΟ «ΕΡΓΑΝΗ» ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας υπ’ αριθμ. 40090/Δ1.14024, με την οποία επανακαθορίζεται η διαδικασία την υποβολής των εργοδοτικών Εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και κυριότερα του Εντύπου Ε8, που αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της υπερεργασίας και υπερωρίας.
Το Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωρηθεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής. Το νέο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται και μέσω κινητού τηλεφώνου (προαιρετικά) από 1ης Ιουλίου 2018 ενώ η υποχρεωτική του υποβολή ξεκινά από 1ης Σεπτεμβρίου 2018. Το Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου και όχι Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) μπορεί να υποβάλλεται και μέσω κινητού τηλεφώνου από 1 Οκτωβρίου 2018.
Ως εκ τούτου, κατά το διάστημα Ιουλίου και Αυγούστου 2018, οι συνάδελφοι μπορούν:
1. Είτε να τηρήσουν τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι την έκδοση της νέας νομοθεσίας, δηλαδή να καταχωρούν τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, στο ειδικό βιβλίο υπερωριών (άρθρο 80 ν. 4144/2013), χωρίς να απαιτείται η καταχώριση στο ΕΡΓΑΝΗ των ωρών υπερεργασίας. Επισημαίνεται ότι ισχύει η υποχρέωση υποβολής τους Ε8 για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης που θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018, μέχρι 15 Αυγούστου 2018 για τις υπερωρίες του Ιουλίου και μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2018 για τις υπερωρίες του Αυγούστου ή
2. Είτε να υποβάλουν το νέο Ε8 (Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης) στο ΕΡΓΑΝΗ, καταχωρώντας τις ώρες υπερεργασίας ή/και τις ώρες της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
Από 1ης Σεπτεμβρίου 2018 παύει να υφίσταται η υποχρέωση (χειρόγραφης) τήρησης του ειδικού βιβλίου υπερωριών.
Τέλος, να σας υπενθυμίσουμε ότι, μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης οικ.32143/Δ1.11288/2018, δεν είναι δυνατή. Τα έντυπα αυτά είναι:
• Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
• Ε4: Πίνακας προσωπικού.
• Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
• Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).
• Ε7: Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
• Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
• Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας.
• Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση.
• Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.
Εφόσον τα έντυπα αυτά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά, ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες και επιβάλλονται οι κυρώσεις σχετικά με εκπρόθεσμη υποβολή.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεροντίτης Σπυρίδων Ντόκος Ιωάννης

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας