ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την παρούσα, σας γνωστοποιούμε ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα της ΕΣΕΕ για παράταση των προθεσμιών γνωστοποίησης των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018 και της Υπουργικής Απόφασης 67343 ΕΞ 2019/19-6-2019.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης 67343 ΕΞ 2019/19-6-2019 ως εξής:
• Ομάδα Α΄ έως 25 Νοεμβρίου 2019
• Ομάδα Β’ έως 28 Νοεμβρίου 2019
• Ομάδα Γ΄ έως 12 Δεκεμβρίου 2019
Η Ομάδα Α΄ περιλαμβάνει ειδικής φύσεως κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα όπως δικηγορικές εταιρείες, ναυτικές εταιρείες, συμπλοιοκτησίες κλπ.
Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημοτικές εταιρείες, τους αστικούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς, τα ιδρύματα, τους συλλόγους και τα σωματεία πάσης φύσεως.
Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τις εταιρείες, κεφαλαιουχικές και μη (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ.
Υπενθυμίζεται ότι πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου ξεχωρίζει από την έννοια του νόμιμου κυρίου (legal owner) της νομικής οντότητας, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού προσώπου/οντότητας αλλά στην ουσία δεν είναι τέτοιος.
Με βάση το νέο πλαίσιο της παράτασης, οι Εμπορικοί Σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες μας οφείλουν, ως ανήκοντες/ανήκουσες στην Β΄ ομάδα, να δηλώσουν μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019 στο σχετικό Μητρώο τους πραγματικούς δικαιούχους τους, που για τους σκοπούς του νόμου είναι ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας κι ο Ταμίας.
Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι, η μη συμμόρφωση συνεπάγεται αφενός την στέρηση φορολογικής ενημερότητας για τον Σύλλογο/Ομοσπονδία και αφετέρου την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. Κατά συνέπεια, παρακαλούμε να φροντίσετε για την όσο το δυνατόν συντομότερη δήλωση του Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία ως πραγματικών δικαιούχων του Συλλόγου/Ομοσπονδίας σας στον σχετικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon...
Παρακαλούμε για την άμεση αποστολή της παρούσας στα μέλη σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεροντίτης Σπυρίδων Ντόκος Ιωάννης

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας